Urban Designer

สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ

เงินเดือน ตามประสบการณ์

วัน-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น.

หยุด เสาร์,อาทิตย์ (หรือตามประกาศของบริษัท)


คุณสมบัติผู้สมัคร

• อายุ 25-35 ปี

• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

• สถาปัตยกรรม ผังเมือง หรือ การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาสาขาสถาปัตยกรรม

 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Autocad,Sketchup,Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ศึกษาและเก็บข้อมูลวางผัง ออกแบบและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการได้

• สามารถประสานในวันหยุดได้

• บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย

• สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีความสามารถในการบริหารจัดการ คิด วิเคราะห์ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

• มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี

• ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารชัดเจน มีวาทศิลป์

• มีความซื่อสัตย์ เป็นคนดี รักษาความลับได้เป็นอย่างดี และรักในงานที่ทำ


สนใจสมัครงานนี้ โปรดส่งประวัติมาทางเมลล์

jobs@a7corp.com