เลขานุการผู้บริหาร

สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ

เงินเดือน ตามประสบการณ์

วัน-เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น.

หยุด เสาร์,อาทิตย์ (หรือตามประกาศของบริษัท)


รายละเอียดงาน

• ดูแลตารางนัดหมาย กิจกรรม ข้อมูลส่วนตัว และเป็นตัวแทนของผู้บริหาร

• จัดเตรียมข้อมูล เตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย เพื่อให้แผนงานสำเร็จตามกำหนด

• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดำเนินการขออนุมัติ, จัดทำและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสาร, Email

• ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร เรื่องต่าง ๆ ของผู้บริหาร

• จองคิวรถ และแจ้งขออนุมัติจากผู้บริหาร

• ดูแลจัดหาอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริหาร

• ดูแลความเรียบร้อยในห้องทำงานของผู้บริหาร และห้องประชุม

• รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิงอายุ 25-35 ปี

• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถประสานในวันหยุดได้

• บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย

• สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีความสามารถในการบริหารจัดการ คิด วิเคราะห์ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

• มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม Word , Excel ,PowerPoint และใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี

• มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี

• ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารชัดเจน มีวาทศิลป์

• มีความซื่อสัตย์ เป็นคนดี รักษาความลับได้เป็นอย่างดี และรักในงานที่ทำ

• มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจสมัครงานนี้ โปรดส่งประวัติมาทางเมลล์

jobs@a7corp.com