พนักงานบัญชี / การเงิน

บริษัท : เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวนที่ต้องการ : 1

สถานที่ทำงาน (จังหวัด) : กรุงเทพฯ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์


คำอธิบายเกี่ยวกับงาน :

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 0-3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

• สามารถทำงานจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นอย่างดี

• มีทักษะความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Quickbooks, Express, Peak Account Microsoft Office

• ใช้ Excel ได้คล่องแคล่ว

• มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จได้ตรงตามกำหนดเวลา

• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการให้บริการและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

• มีทักษะในด้านการสื่อสารทั้งด้านพูด อ่านและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


รายละเอียดงาน

• จัดทำเอกสารบัญชีด้านรับ, ด้านจ่าย

• ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน

• จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ภงด.1,3,53)

• จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ภพ.30)

• ยื่นประมาณการครึ่งปี (ภงด.51)

• คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและลงบันทึก

• ลงบันทึกประมาณการรายรับโครงการ

• ลงบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

• จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อปิดงบการเงินประจำปี

• รวบรวมข้อมูลส่งผู้สอบบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน

• สรุปข้อมูลงบการเงิน และรายงานต่อผู้บริหาร

• คัดรับรองเอกสาร เช่น หนังสือรับรอง, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

• ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอหลักประกัน (LG)

• ติดต่อประสานงานด้านประกันภัยอาคาร (บางครั้ง)

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณปวีณา (เมย์ )

ที่อยู่บริษัท : 988 อาคารเซเว่นเพลส ถ. สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 02-725-8484 ต่อ 151

เบอร์แฟ็กซ์ :

Email : jobs@a7corp.com